بزرگترین کدو تنبل اروپا

در جشنواره سنتی کدو تنبل " Ludwigsburg " آلمان بزرگترین و سنگین ترین کدو تنبل انتخاب شد. 

کدو تنبل 1,008 کیلوگرمی که از سوی یک کشاورز بلژیکی پرورش داده شده، بعنوان بزرگترین کدو تنبل اروپا انتخاب شده است. 

این کدو تنبل که در مدت زمانی بیش از صد روز پرورش یافته در گرمای تابستان با نیاز به بیش از هزار لیتر آب بزرگ شده و وزن روزانه اش 30 کیلوگرم بیشتر شده است.