بازدیدهای شبانه از موزه های اتریش

با برنامه ایی که از سال 2000 بمورد اجرا گذاشته می شود، در سرتاسر اتریش 670 موزه برای بازدید شبانه باز است.