بیتلیس؛ مهد تاریخ، فرهنگ و هنر

شهر و استان بیتلیس با تاریخ، هنر و فرهنگ قوی و غنی اش می تواند به عنوان بهشت گردشگری ترکیه در شرق کشور محسوب شود.