عملیات چشمه صلح

هدف تامین آرامش
هدف مبارزه با ترور

آزمایش سفینه فضایی اوریون ناسا

ناسا اولین آزمایش فرود سفینه فضایی اوریون به آب را با موفقیت انجام داد. 

این آزمایش با حمایت گارد ساحلی، نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا انجام گرفت.