آزمایش موفقیت آمیز اولین موشک ملی هوا به هوای بوزدوغان

آزمایش موفقیت آمیز اولین موشک ملی هوا به هوای بوزدوغان .