آیا ترکیه وارد رقابت فضایی می‌گردد؟

آیا ترکیه وارد رقابت فضایی می‌گردد؟