آیا قرنطینه یک روش اسلامی است؟

آیا قرنطینه یک روش اسلامی است؟