آغاز جشنواره هوا و فضانوردی تکنوفست

جشنواره هوا  و فضانوردی تکنوفست در استانبول آغاز گردید.