60 امین سالگرد پرتاب ماهواره اسپوتنیک به مدار زمین

روسیه 60 امین سالگرد پرتاب اولین ماهواره ساخت بشر" اسپوتنیک ـ 1 "  به تاریخ چهارم سال 1957 را جشن می گیرد. 

دنبال کردن و بررسی این ماهواره از کره زمین اطلاعات ارزشمندی در اختیار دانشمندان قرار داد.