زنان بولیویایی کارگر ساختمان ها

در شهر لاپاز پایتخت بولیوی که با موج ساخت بناهای جدید مواجه است، اکثر کارگران در امور ساخت و ساز ساختمان ها را زنان مناطق روستایی در این کشور تشکیل می دهند.