زمین لرزه در ژاپن

زمین لرزه شدید در توکیو و سایتاما در دوربین های هوایی " NHK " ارگان انتشارات ملی ژاپن چنین منعکس گردید.