زمین خیس و بی دقتی

راننده یک خودروی لوکس در انگلستان، به دلیل بارندگی و خیس بودن زمین، کنترل را از دست داد و اتومبیل واژگون شد. این اتومبیل پس از برخورد به تیر چراغ برق، متوقف شد. راننده، به شکلی سطحی مجروخ شد. حادثه از سوی اتومبیل دیگری که دارای دوربین بود، لحظه به لحظه فیلمبرداری شد.