اظهارات ضد اسلامی مقامات هندی باعث اعتراض در پاکستان شد

اظهارات ضد اسلامی مقامات هندی باعث اعتراض در پاکستان شد