ویدئویی در یاد از کارلوف

ویدئو کلیبی در گرامیداشت یاد کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا.