اولین واکسن کروناویروس آماده است

تحولی مهم در تولید واکسن کروناویروس