اولین پرواز پهباد جنگنده "کیزیل الما" با موفقیت انجام شد

اولین پرواز پهباد جنگنده "کیزیل الما" با موفقیت انجام شد