اولین کشتی حامل غلات اوکراین از تنگه استانبول عبور کرد

اولین کشتی حامل غلات اوکراین از تنگه استانبول عبور کرد