واکنش ها به پدیده تیک تاک پاکستانی به خاطر ویدیوی آتش سوزی جنگل