وضعیت جهان در پنجه کروناویروس

شیوع ویروس کرونا ماههاست که در دستور کار جهان قرار دارد