طوفان در ژاپن 24 نفر را مصدوم کرد

طوفان در ژاپن 24 نفر را مصدوم کرد.