تاسیس جمهوری ترک قبرس شمالی را در مقابل تاریخ به همه جهانیان اعلام می کنیم

به عنوان سخنگوی اراده قوی و حقوق برحق جمهوری ترک قبرس شمالی، تاسیس این جمهوری به عنوان دولتی مستقل را در مقابل تاریخ به همه جهانیان اعلام می کنیم