تصاویری از کشتی غول آسای ایتالیا که از کنترل خارج شد

لحظات هولناک خارج شدن کشتی 12 طبقه مسافربری از کنترل، در ونیز ضبط شد.