اعتراض کرگران خطوط ریلی برای افزایش کارمزد پیش از نوئل

اعتراض کرگران خطوط ریلی برای افزایش کارمزد پیش از نوئل