تنش در آمریکا در حال اوج گیری است

تنش در مینیاپولیس، محل جنایت نژادپرستانه کاهش نمی یابد