تلاش ها برای نجات مدفون شدگان زیر آوار در هندوستان

تلاش ها برای نجات مدفون شدگان زیر آوار در هندوستان .