تخریب مسجد متعلق به قرن شانزدهم در هندوستان

تخریب مسجد متعلق به قرن شانزدهم در هندوستان