تکامل حیرت انگیز فیل ها، اکنون بدون عاج متولد می شوند