تعداد کشته شدگان تظاهرات سودان به 21 تن رسید

تعداد کشته شدگان تظاهرات سودان به 21 تن رسید