سیل و رانش زمین در نپال و هندوستان دهها کشته بجای گذاشت

در نتیجه رانش زمین و جاری شدن سیل در نپال و هندوستان بعلت بارش بارانهای موسمی دست کم 94 نفر جان باختند. 

مقامات دو کشور بیم آن دارند که هنوز در روستاها  انسانهایی وجود داشته باشند که در زیر آبها و گل و لای مانده اند.