استقبال از مکرون با انبوهی از تاج گل در جریان سفر به جزیره مانیهی

استقبال از مکرون با انبوهی از تاج گل در جریان سفر به جزیره مانیهی

برچسب ها: