سرفصل مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان؛ 31 اکتبر سال 2018

سرفصل مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان؛ 31 اکتبر سال 2018