شهامت تحسین برانگیز زن مسلمان "قهرمان"

از زن مسلمان که با جسارت تمام از یک خانواده یهودی دفاع کرد، مانند یک "قهرمان" تقدیر می شود