اروپا تمایلی به پاسخگویی به بحران انسانی در افغانستان ندارد