ارتش لیبی نقاط استراتژیکی که در دست حفتر کودتاگرمیباشد را یکی پس از دیگری میگیرد

ارتش لیبی نقاط استراتژیکی که در دست حفتر کودتاگرمیباشد را یکی پس از دیگری میگیرد