رسوایی بخش روم نشین قبرس در صدور گذرنامه اتحادیه اروپا

رسوایی بخش روم نشین قبرس در صدور گذرنامه اتحادیه اروپا