راهپیمایی هزاران نفری برای گرامیداشت قربانیان کشتار سربرنیتسا در سال 1995

راهپیمایی هزاران نفری برای گرامیداشت قربانیان کشتار سربرنیتسا در سال 1995