پایان دومین دوره بازی های جهانی عشایر در قرقیزستان

دومین دوره بازی های جهانی عشایر در قرقیزستان، پایان یافت