پس از تصادف چندین متر در هوا پرواز کرد

اتومبیلی در هندوستان، در حال حرکت، به یک موتورسیکلت برخورد کرد.  در نتیجه این تصادف، موتورسیکلت از هم پاشیده و راننده اش نیز چندین متر جلوتر پرت شد. راننده موتورسیکلت پس از این تصادف، به شکلی سخت مجروح گردید.