پاندمی، فرصتی طلایی برای ثروتمندان جهان

در دوران پاندمی، ثروتمندان، ثروتمندتر شدند. چنین تخمین زده می شود شمار افرادی که در فقر شدید زندگی می کنند، در طول سال جاری 150 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.