نیروگاه برق آبی از یخ زدن رودخانه حتی در سرمای شدید جلوگیری می‌کند

نیروگاه برق آبی از یخ زدن رودخانه حتی در سرمای شدید جلوگیری می‌کند