نامزدی مقدونیه شمالی در اتحادیه اروپا ؛ تناقض‌ها و همگونی‌ها

آیا بلغارستان راه را برای نامزدی مقدونیه شمالی در اتحادیه اروپا هموار خواهد کرد؟