نجات از مرگ با پشتک زدن!

موتور سوار با پشتک زدن بر روی ماشین، از مرگ نجات یافت

برچسب ها: