نجات 200 نفر در ایالت کالیفرنیای آمریکا

200 نفر از مردم ایالت کالیفرنیا که بعلت سیلاب های شدید در خانه های خود گرفتار شده بودند، نجات داده شدند . 

این عده از مردم کالیفرنیا در آمریکا که بعلت باران های شدید و سیلاب ها در خانه های خود گرفتار شده بودند، با قایق ها نجات داده شدند.