انفجار 18 هزار کیلوگرم مواد منفجره برای تست ناو جنگی آمریکا