میتینگ تلعین تروریسم در استرازبورگ فرانسه

در شهر استرازبورگ فرانسه میتینگ تلعین تروریسم و دعوت له دموکراسی برگزار شد .