موج اعتراضات در آمریکا و سخنرانی ترامپ در حیاط کاخ سفید

موج اعتراضات در آمریکا و سخنرانی ترامپ در حیاط کاخ سفید.