موضع کشورهای خارجی در قبال عملیات شاخه زیتون

پنتاگون به تروریست های مسلح ی پ گ هشدار داد: "اگر وارد عفرین شوید شراکتمان بر هم خواهد خورد." 

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: "نگرانی ترکیه در رابطه با گروه های تروریستی مختلف و پ ک ک درک می کنیم."