مرگ 26 نفر در درگیری واقع بین کارتل های بزرگ مواد مخدر در مکزیک

مرگ 26 نفر در درگیری واقع بین کارتل های بزرگ مواد مخدر در مکزیک .