مانور نظامی 17 دارگون

مانور نظامی دراگون با شرکت 17 هزار واحد نظامی از کشورهای عضو ناتو در پایگاههای نظامی لهستان ادامه دارد.