مخالفت با گردشگری در اسپانیا

در شهرهای بیبائو و سنت سباستین که از شهرهای توریستی اسپانیا محسوب میگردند، پیغامهای مخالف گردشگران در کوچه ها و ساختمانها نوشته  میشود.